Výber materiálu je kľúčový

Výber primárneho materiálu pre stavbu a jej interiér je pre environmentálne hľadisko kľúčový, lebo s materiálom vždy súvisí aj technika jeho získavania a spracovania – či je to ťažký priemysel s vysokou záťažou prostredia a zamestnancov na prevádzkach, alebo spracovanie dorastajúcich surovín na materiály, ktoré v tomto procese nespôsobujú environmentálnu a zdravotnú záťaž.

S voľbou materiálu súvisí aj jeho potreba ho ešte chemicky upravovať a tiež nutnosť či možnosti jeho povrchovej úpravy – či ide o ťažkú alebo ľahkú chémiu.
Tu vstupuje do hry to, či je materiál ušľachtilý alebo je skôr o materiál, ktorý sa rýchlo fyzicky aj morálne opotrebuje. Všeobecne však platí, že čím menej ušľachtilý materiál je, tým viac je potrebná mechanická a najmä chemická povrchová úprava a adjustácia.

Plasty sú lacné a majú fantastické mechanické a fyzikálne vlastnosti, nastaviteľné podľa akejkoľvek potreby. Ale za akú cenu? Aby také boli, musia sa do nich pridávať aditíva ako zmäkčovadlá a pod. Dnes už existuje množstvo kompozitov (často vznikajúcich recykláciou a aglomerovaním) a bioplastov, takže pozitívny posun badať aj v chemickom priemysle.

Mnohé z nich sú dnes už recyklovateľné po skončení ich prvého životného cyklu a malo by to byť už povinnosťou pre všetky materiály pochádzajúce z fosílnych surovín. Čo ale s recyklátmi po skončení ich druhého života resp. životného cyklu? Končia v spaľovniach a pri pálení plastov vzniká množstvo toxických splodín.

Preto je dôležité si uvedomiť, či je to materiál pochádzajúci z obnoviteľných surovín alebo z fosílnych a minerálnych. Spomedzi ekologických, zdravotných a socio-kultúrnych aspektov v celom životnom cykle interiéru vyniká najmä výber materiálov z dorastajúcich lokálnych surovín pochádzajúcich z udržateľného lesného hospodárstva a poľnohospodárstva spolu s uvedomelým konštruovaním. Voľbou materiálu je možné jednoznačne podporiť ochranu životného prostredia, znížiť tvorbu uhlíkovej stopy a pozitívne vplývať na verejné zdravie cez wellbeing vďaka priaznivej mikroklíme vnútorných priestorov, s jej merateľnými aj ťažšie merateľnými zložkami.

Autor článku: kotradys
Dátum zverejnenia: 03. 12. 2020

Podobné články